2. Freja 2018
1

2
3
4
5
6
7
8
9
1 Freya, 2018
2 Bumblebee, 2020
3 The sun going down, 2019
4 Line, 2020
5 Overgrown, ongoing project, 2019
6 Overgrown, ongoing project, 2019
7 Ilethia, 2020
8 Ilethia, 2020

9 Dyrehaven, 2020